Firmast
Teenused
Kasulikku
Huvitavat
Referentsid
Intranet
 
   
   
 
 
Tutvustus
Geoloogia osakond
Keskkonna osakond
Projekteerimise osakond
Labor
Meeskond
Kontakt
Toetused
Vabad töökohad
 
  Keskkonna osakond  
     
 
Keskkonnamõju hindamine (KMH)
 
Keskkonnaosakonna ülesandeks on mäetööstuse keskkonnamõju uurimine. Peamiseks väljundiks sellele on nii kavandavate kui töötavate karjääride, kaevanduste ja nende tööstuskomplekside keskkonnamõju prognoosimine ning leevendusmeetmete pakkumine. Keskkonnamõju hindamine on tavaliselt kompleksne ning sisaldab erinevaid mõju valdkondi ning sageli analüüsitakse erinevate objektide koosmõju. Leevendusmeetmete väljatöötamisel tegeletakse ka väiksema keskkonnamõjuga tehnoloogiliste lahenduste ja töövõtete väljatöötamisega. Keskkonnamõju hindamise juurde kuulub ka seirekavade ja erinevate keskkonnaloataotluste (vee erikasutusloa ja välisõhu saasteloa taotlus) koostamine. Keskkonnamõju hindamine algatatakse erinevate keskkonnaloa taotluste menetluse raames.
 
Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH)
 
Lisaks keskkonnamõju hindamisele viime läbi ka keskkonnamõju strateegilist hindamist, mis koostatakse strateegiliste planeerimisdokumentide nagu strateegia, arengukava, tegevuskava, planeeringu vm dokumendi kohta. Strateegilise keskkonnamõju hindamisega anname otsustusprotsessis otsustajale täiendavat informatsiooni planeerimisdokumendi realiseerimisega seotud olulistest keskkonnamõjudest. Juhul, kui täismahulise keskkonnamõju hindamise või strateegilise hindamise läbiviimise vajadus ei ole üheselt otsustatud, koostame ka keskkonnamõju eelhinnanguid. Eelhinnangute koostamine enne projekti alustamist tagab, et juba kavandatava tegevuse algetapis arvestataks võimaliku KMH või KSH läbiviimise vajaduse või mittevajadusega.
 
Ekspertiisid
 
Kaevandamise füüsikale keskkonna- mõju  prognoosimisel kasutame kaasaegset modelleerimistarkvara - müra leviku prognoosimiseks programmi DataKustik CadnaA ning tolmu ja teiste saasteainete leviku prognoosimisel BREEZE AERMOD 7. Sama tarkvara kasutatakse erinevate keskkonnaloa taotluste koostamisel. Ühena vähestest Eestis teeme puur-lõhketööde ohutusarvutusi.

 

 
 
 
Copyright © 2008 Inseneribüroo STEIGER OÜ