Firmast
Teenused
Kasulikku
Huvitavat
Referentsid
Intranet
 
   
   
 
 
Tutvustus
Geoloogia osakond
Keskkonna osakond
Projekteerimise osakond
Labor
Meeskond
Kontakt
Toetused
Vabad töökohad
 
  Projekteerimise osakond  
     
 
Projekteerimisosakonna ülesandeks on pakkuda alustavatele ja töötavatele mäeettevõtetele parimaid tehnilisi ja tehnoloogilisi lahendusi maavara kaevandamiseks ja sellega seotud abitöödeks. Tulenevalt Eestis kehtivast korrast peab igal kaevandajal olema tegevusalale kohustuslik dokumentatsioon. Nii peab lisaks maavara kaevandamise loale, mis on kaevandamisõigust andev dokument olema mäetööde tegemiseks kaevandamise projekt, mäetööde arengukava, kõigi tööoperatsioonide ee-passid ja riski analüüs. Maavara varu ammendumisel tuleb kaevandamisega rikutud maa korrastada ja selleks on vajalik korrastamisprojekt.
 
Keskkonnaloa taotluste koostamine
 
Maavara kaevandamisõiguse saamiseks peab arendaja esitama loa andjale kaevandamise loa taotluse, mille koostamise õigus on ainult kaevandamise projekteerimisega tegeleval asutusel. Kuid lisaks kaevandamise loale peab suurematel karjääridel ja kaevandustel olema ka välisõhu saaste luba, jäätmeluba ja vee erikasutusluba. Kõigi nimetatud taotluste ettevalmistamine kuulub samuti projekteerimisosakonna kompetentsi, kuna nende koostamisel tuleb valida ja kirjeldada kasutusele tulevad tehnoloogiad. Kuna väga sageli tuleb ettevõtetel oma keskkonnalube uuendada, siis koostame vastavaid taotlusi, ka töötavatele ettevõtetele.
 
Kaevandamise projekteerimine
 
Olenevalt kavandatava tegevuse iseloomust peab igal kaevandajal olema, kas mäetööde arengukava ja/või kaevandamise projekt, kõigi tööoperatsioonide (ammutamine, laadimine jne) peavad olema ee-passid, kus on näidatud peamised töö parameetrid ja ohutusnõuded, tehtud peab olema riskianalüüs. Sageli suhtutakse nimetatud dokumentidesse, kui üleliigsesse kohustusse. Siiski on need vajalikud maavara ohutuks, ratsionaalseks, keskkonnasõbralikuks ja majanduslikult kasulikuks kaevandamiseks. Eriti suurt abi võib neist olla väiksema kogemusega kaevandajatele, sest kaevandamise kohustuslikus dokumentatsioonis määratakse mäetööde alustamise koht, tööde järjekord, olulisemate objektide paigutus, antakse soovitused seadmete valikuks, kehtestatakse tööohutusnõuded jms. Asjatundlikult koostatud kaevandamise projekti järgimine annab kaevandajale märkimisväärse majandusliku kokkuhoiu ja lihtsustab tööde korraldamist. Ühena vähestest ettevõtetest koostame me maavara kaevandamise projekte kõigile Eestis leiduvatele maavaradele. See on andnud kogemusi, mis võimaldab lisaks projekteerimisele optimeerida olemasolevaid tehnoloogiaid ja teha selleks vajalikke rakendusuuringuid. 
 
Korrastamise projekteerimine
 
Maavara ammendamisel on iga kaevandaja kohustatud korrastama kaevandamisega rikutud maa. Selleks on vajalik korrastamise projekt. Korrastamise projekti eripära on, et lisaks mäetehnilistele aspektidele peab arvesse võtma looduse seaduspärasusi, kuna korrastamise üks osa on bioloogiline korrastamine. Bioloogilisel korrastamisel tuleb tunda erinevate liikide kasvukoha tüüpe, nõudeid pinnasele ja veere˛iimile. Oskuslikul korrastamisel on võimalik kaevandamisega rikutud maale anda varasemast mitmekesisem otstarve, luues nii veekogusid, metsamaid, rekreatiivalasid kui ka elupaiku ohustatud liikidele.
 
Konsultatsioonid
 
Sageli on mäetöösturite vajadused laiemad, kui kaevandamise kohustuslik dokumentatsioon. Lisaks taotlustele ja projektidele pakub projekteerimisosakond ka mäetööde s.h enamohtlike mäetööde juhtimise teenust. Aitab korraldada mäetöid ja juhendab nende läbiviimist. Valdavalt on selliste teenuse tarbijateks alustavad mäeettevõtted, kellel endal kogemused veel puuduvad. Loa omanikele, kes ei ole ise kaevandajad pakume omaniku järelevalve teenust, et oleks tagatud keskkonnalubade nõuetest jms tingimustest kinnipidamine, kuna loa valdaja on seatud tingimuste täitmise eest vastutav.
 
Eesti ei ole väga laialt levinud kaevandamistraditsiooniga maa, seetõttu arvestamine maavarade ja seda valdkonda reguleerivate õigusaktidega on paljudele võõras. Selleks osutame abivajajatele mitmeid erialaseid ja juuriidilisi konsultatsioone ning aitame maapõuealases planeerimises. Selliste teenuste tarbijateks on sageli kaevandamisega mitte tegelevad firmad aga ka riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja järelevalve asutused.

Maaparandussüsteemide projekteerimine
 
Erinevate maavarade kaevandamisega kaasneb sageli vajadus veekõrvaldamiseks. Suudame pakkuda veekõrvalduse küsimustes terviklahendusi kuna omame õigust ka maaparandusprojektide koostamiseks ehk kuivenduskraavide, settetiikide, eesvoolude süvendamise jms projekteerimiseks. Eriti olulised on hüdrotehnilised aspektid turba kaevandamise projekteerimisel aga ka teiste maavarade puhul.
 
 
 
 
Copyright © 2008 Inseneribüroo STEIGER OÜ