Firmast
Teenused
Kasulikku
Huvitavat
Referentsid
Intranet
 
   
   
 
 
Geoloogia valdkond
Keskkonna valdkond
Mürakaartide koostamine ja uuringud
Välisõhku eralduvate saasteainete modelleerimine
Projekteerimise valdkond
Labor
 
  Mürakaartide koostamine ja uuringud  
     
 
Koostame välisõhu mürakaarte ja prognoose nii olemasolevate kui ka planeeritavate alade kohta. Mürakaartidega antakse üldhinnang teatud piirkonna erinevate müraallikate tekitatud müratasemete kohta. Hinnatavateks aladeks võivad olla erinevad tööstusobjektid, elamurajoonid vms. Võimalikeks müraallikateks võib olla tööstuslikud hooned, karjäärides töötavad masinad, liiklusvahendid, rongid jms. Müraallikad võivad olla impulsiivsed (karjäärides lõhketööd) kui ka ühtlase müratasemega (tööstuskompleks). Allikate poolt tekitatavad müratasemed võetakse kas kirjandusest või otseste mõõtmiste põhjal.
 
Modelleerimisel kasutatavaks tarkvaraks on DataKustik CadnaA. Prognoositavateks ja hinnatavateks müraindikaatoriteks vastavalt Eesti Vabariigi seadustele on:
 
Lden –24 tunnine müraindikaator
Lday – päevane müraindikaator (7.00-19.00)
Levening – õhtune müraindikaator (19.00-23.00)
Lnight – öine müraindikaator (23.00-7.00)
 
Modelleeritud arvutustulemusi on võimalik väljendada vastavalt vajadusele ja situatsioonile nii maksimaamaalsete kui ekvivalentsete kontuurkaartidena. Samuti prognoositakse ja hinnatakse üksikute majapidamiste või muude müratundlike objektide mürakoormust.
 

 
Tulemusi saab võrrelda Eesti Vabariigi poolt kehtestatud piirnormidega. Tööde teostamisel järgime järgnevaid normdokumente:
 
  • Construction Noise Database (Phase 3). Database for noise emissions from equipment used on construction and open sites;
  • Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure;
  • Sotsiaalministri 29. juuni 2005. a määrus nr 87 „Välisõhu strateegilise mürakaardi ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava sisule esitatavad miinimumnõuded” (RTL, 14.07.2005, 78, 1092);
  • Sotsiaalministri 4. märtsi 2002. a määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid” (RTL, 14.03.2002, 38, 511);
  • Rahvatervise seadus (RT I 1995, 57, 978).
 
Küsimuste korral ühendust võtta:
 
 
Priit Kallaste
Tel: 6681013
 
 
 
 
Copyright © 2008 Inseneribüroo STEIGER OÜ