• Keskkond

Keskkonnamõju hindamise eesmärgiks on nii planeeritavate kui töötavate tegevuste keskkonnamõju prognoosimine ja fikseerimine ning leevendusmeetmete ja muude tehniliste lahenduste väljapakkumine. Meiega koostöös leiate alati parima lahenduse nii, et kavandatavat tegevust oleks võimalik ellu viia, samas tehes seda keskkonnataluvuse piires. OÜ Inseneribüroo Steiger keskkonnalabor on orienteeritud müra, tahkete osakeste (tolm) ja maavõngete mõõtmisele ning omab akrediteerimistunnistust L202.

Keskkonna valdkonna teenused:

 • keskkonnamõju hindamine (KMH);
 • keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH);
 • keskkonnaekspertiisi koostamine;
 • kaevandamisjäätmekava koostamine;
 • seirekava koostamine;
 • keskkonnaseire läbiviimine;
 • välisõhu saasteloa taotluse koostamine;
 • lubatud heitkoguste projekti koostamine (LHK);
 • saasteainete heitkoguste arvutamine ja leviku modelleerimine;
 • müratasemete arvutamine ja modelleerimine;
 • puur-lõhketööde ohutusarvutused.

Keskkonnalabori akrediteerimisala

Läbiviidav mõõtmineMõõteobjektStandard/juhend
Müra mõõtmineKeskkonnamüra
Töökeskkonnamüra
Liiklusmüra
ISO 1996-2:2017
ISO 9612:2009
NT ACOU 056:2002
Seismograafiline mõõtmineMaavõnkedSTJ-2

ISEE Field Practice Guidelines for Blasting Seismographs

Tahkete osakeste kontsentratsiooni mõõtmineVälisõhkSTJ-1

Müra mõõtmine

Tavaliselt mõõdetakse müraallika tekitatavat mürataset tundliku objekti (elamu, kontor, avalik asutus vms) juures. Müraallikaks võib olla karjäär, tööstushoone, auto- või raudtee liiklus, töökeskkonna puhul tehnoseadmed jne. Mõõtmiste eesmärk võib olla:

 • keskkonnaloast tulenev kohustus;
 • ettevõtjal seadmest, karjäärist, tööstushoonest vms tekitatava mürataseme kontrollimine vastavalt normatiividele;
 • uuest planeeringust tulenev kohustus, kus rajatakse uus müraallikas tundlikku piirkonda või tundlik objekt olemasoleva müraallika lähedale;
 • eraisiku kaebus mõne müraallika suhtes;
 • lähteandmete kogumine mürakaardi koostamiseks;
 • müratõkkeseina või muu müra levikud piirava rajatise efektiivsuse hindamine;
 • töökeskkonnamüra ja sellest tuleneva võimaliku tervistkahjustava ohu tuvastamine jne

Tahkete osakeste (tolmu) kontsentratsiooni mõõtmine

Välisõhu kvaliteedi oluliseks parameetriks on tahkete osakeste kontsentratsioon. Tahkeid osakesi võivad õhku paisata karjäärid, tehased, soojuselektrijaamad jne ning nende kontsentratsioon õhus on normeeritud. Meie käsutuses olev aparatuur võimaldab mõõta summaarsete (PM-sum), 10 µm (PM10), 4 µm, 2,5 µm (PM2,5) ning 1 µm aerodünaamilise läbimõõduga osakeste kontsentratsiooni.

Mõõtmiste eesmärk võib olla:

 • keskkonnaloast tulenev kohustus;
 • ettevõtjal seadmest, karjäärist, tööstushoonest vms tekitatava tahkete osakeste kontsentratsiooni kontrollimine vastavalt normatiividele;
 • leevendusmeetme efektiivsuse hindamine;
 • eraisikul kaebus mõne tööstusobjekti suhtes jne.

Maavõngete seismograafiline mõõtmine

Teostame lõhketöödest, peamiselt karjääridest ja kaevandusest, põhjustatud maavõngete mõõtmist ning analüüsi. Ainsana Eestis on meie keskkonnalabor akrediteeritud maavõngete seismograafilise mõõtmise vallas. Maavõngete mõõtmise eesmärk on hinnata lõhketööde ohtlikkust peamiselt ehitiste konstruktsioonidele, kuid ka inimese tervisele ja keskkonnale.

Küsi lisa:

Aadu Niidas
osakonna juhataja
Tel 668 1013
aadu@steiger.ee

Priit Kallaste
keskkonnaspetsialist
Tel 668 1013
priit@steiger.ee

40+

Kõrgharidusega spetsialisti

140+

Rahulolevat klienti

2600+

Edukat projekti

© 2018 OÜ Inseneribüroo STEIGER